Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

lonelygirl
5527 df1b
Reposted fromretaliate retaliate
lonelygirl
9661 5311 500
Reposted fromkonwalia konwalia viafollowed followed
lonelygirl
5521 64d7
Reposted fromrisky risky viagawecka gawecka
lonelygirl
4584 ca51
Reposted fromkreatura kreatura viagawecka gawecka
lonelygirl
7275 f119
Reposted frometerycznie eterycznie viaphotographers photographers
lonelygirl
5621 ea5f
Reposted fromNotYours NotYours viamdjg mdjg
lonelygirl
4102 cbc0
Reposted frommartynkowa martynkowa viamdjg mdjg
lonelygirl
Reposted fromtwice twice viamruugaa mruugaa
lonelygirl
2164 61f0
lonelygirl
5577 f3f2 500
Reposted fromwhateverpeoplesay whateverpeoplesay viamdjg mdjg
lonelygirl
4640 e3de
Reposted fromthegirl thegirl viawishyouwerehere wishyouwerehere
lonelygirl
2592 5137
Reposted fromzzu zzu viakostkaczekolady kostkaczekolady

February 18 2013

lonelygirl
Reposted fromolgazet olgazet viabreakaway breakaway
lonelygirl
Jeśli któregoś dnia mamy być szczęśliwi, to dlaczego nie zacząć od dzisiejszego wieczoru?
Reposted frommexicomagico mexicomagico viabreakaway breakaway
lonelygirl
Każdy człowiek ma to, na co się odważy.
lonelygirl
6095 72ed
Reposted fromchoynacky choynacky viapatidaga patidaga
lonelygirl
lonelygirl
Kłopot z myśleniem polega na tym, że jak już raz zaczniesz, nie możesz przestać.
— Terry Pratchett "Zadziwiający Maurycy i jego uczone szczury"
Reposted frompusiek pusiek viaraspberryjam raspberryjam

February 09 2013

lonelygirl
4655 ce18
Reposted fromiamstrong iamstrong viainvissiblee invissiblee
lonelygirl
Myślę, że najgorsze, co może kogos spotkać, to przegapienie swojego życia. Niewykorzystanie szansy na zrealizowanie swoich pragnień, na odnalezienie sensu i wreszcie - na poznanie i pokochanie siebie samego. Najgorsze dla człowieka to obejrzeć się wstecz, gdy jest już za późno, spojrzeć na swoje życie i uświadomić sobie, że - z głupoty, lenistwa czy tchórzostwa - nie poszło się drogami, którymi chciało się iść.
— M. Szczygielski
Reposted fromforgivness forgivness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl